Personlig service

Åbningstider

Man-tor8.00 - 16.15

Fredag8.00 - 14.30

24 timers  service

mod gebyr

43 86 83 33

Send email Ring mig op

Derfor skal du vælge os

 • Over 500.000 produkter
 • Datablade, målskitser og 3D
 • Vores ansatte er specialister
 • Over 75 år i branchen

Privatlivspolitik

Brugeroplysninger


Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan betjene dig bedst muligt. Oplysningerne benyttes til at optimere og forbedre sitet og til markedsføring af Brd. Klee’s produkter.

Når du er inde på Brd. Klee’s hjemmesider, efterlader din browser en række oplysninger på de sider, du har besøgt. Disse oplysning vil ikke blive, publiseret til tredje mand, solgt eller givet videre. Brd. Klee A/S forbeholder sig retten til at benytte eksterne softwareleverandører til analyse af disse data og giver leverandøren adgang til disse data i det omfang det er nødvendigt.

Hver gang du opgiver personoplysninger, vil Brd. Klee A/S håndtere disse oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Fortrolighedspraksis og med juridisk forpligtelse i forhold til behandling af personoplysninger.

Personoplysninger
De oplysninger, du giver os, holdes fortrolige og indsamles og behandles til følgende generelle formål eller til andre lovlige formål, som beskrevet i gældende lovgivning.

 • Til at behandle dit indkøb eller levere ønskede tjenester
 • Til at kunne imødekomme forespørgsler om produkter eller tjenester
 • Til at forbedre vores produkter og tjenester
 • Til at kontakte dig
 • Til at tilpasse annoncer og indhold

Brug af cookies
Cookies er små stykker af information, som gemmes på din computers harddisk. Denne information bruges til at bekræfte din identitet, når du logger på hjemmesiden eller lægger noget i indkøbskurven.
Informationen er på ingen måder skadelig for din computer og indeholder ikke fortrolig information.

Persondataforordningen, GDPR


Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I nedenstående privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt potentielle kunder gældende for al datahåndtering hos Brd. Klee og ikke kun begrænset til klee.dk

Hvem vi er – og hvordan du kan kontakte os
Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Brd. Klee A/S
Gadagervej 11
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 46874412
Tlf: +45 43 86 83 33
E-mail: klee@klee.dk
Web: www.klee.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores HR-afdeling.
Du kan kontakte vores HR-afdeling på følgende måder:
På e-mail: Skriv til: gdpr@klee.dk
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. HR-afdelingen.

Vores behandlinger af personoplysninger
Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, som nuværende eller tidligere kunde, kan omfatte:
Almindelige personoplysninger, herunder
o identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
o købshistorik
o betalingshistorik
o oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

De oplysninger, som vi behandler om dig, som potentiel kunde, kan omfatte:
Almindelige personoplysninger, herunder
o identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
o oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

Formål og retsgrundlag
Vores databehandlinger har følgende formål:
Administration af kundeforhold, herunder i forbindelse med køb og salg af varer, garantiforpligtelser og kreditgivning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der be-grunder behandlingen, er hensynet til at fremme Brd. Klees forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Hvis vi videregiver generelle kundeoplysninger til andre virksomheder i Brd. Klee koncernen med henblik på markedsføring, vil vi iagttage lovgivningens krav om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre indsigelse. Vores videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Brd. Klees for-retning og tilbyde vores kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og viden-skabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af kredit samt ved opslag i kreditoplysningsbureau ved kontooprettelser
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

Sletning
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Brd. Klee følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til ti år plus indeværende år fra forretningsforholdet er ophørt.

Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
  • Ret til sletning
   Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige til-fælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det for-mål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
  • Ret til begrænsning af behandling
   Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysninger-ne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjeneste-udbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den data-ansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Ret til indsigelse
   Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
  • Ret til at få information om nye formål
   Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage
   Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

BRD. KLEE A/S
April 2018

Luk

Del side

Udfyld venligst nedenstående formular. Felter markeret med skal udfyldes

Del side

Tak fordi du delte denne side. Din ven vil modtage en email.
Luk

Nyhedsbrev

Tilmeld

Luk

Send os en email

Udfyld venligst nedenstående formular. Felter markeret med skal udfyldes

Send forespørgsel

Luk

Ring mig op

Udfyld venligst nedenstående formular. Felter markeret med skal udfyldes

Send forespørgsel

Luk

Log ind

Udfyld venligst med brugernavn og kodeord for at logge indGlemt dit kodeord?
Er du ny kunde?
Opret konto

Fordele for dig som Klee kunde

 • Din egen profil med varenumre, genbestilling og favoritlister
 • 24 timers service
Luk

Glemt kodeord

Venligst angiv din email, og vi vil sende dig information omkring ændring af dit kodeord.


Nulstil kodeord
Er du ny kunde?
Opret konto

Fordele for dig som Klee kunde

 • Min profil med egne varenumre, genbestilling og favoritlister
 • 24 timers nødbetjening
Luk

Opret konto

Udfyld venligst nedenstående formular. Felter markeret med skal udfyldes
Luk

Færdig

Der er afsendt anmodning om oprettelse i vores kundekartotek.

Hvis din virksomhed godkendes i henhold til vores betingelser, vil du inden for 24 timer modtage en email med dit kodeord.

Velkommen til Brd. Klee

Luk